இன்றைய வெளிநாட்டு நாணயமாற்று விகிதம்

இன்றைய (8) தினத்திற்கான வெளிநாட்டு நாணயமாற்று விகிதத்தினை இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ளது.

இதன்படி இலங்கையில், அமெரிக்க டொலரொன்றின் விற்பனை பெறுமதியானது 366.57 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு பெறுமதியானது 355.68 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

ஸ்ரேலிங் பவுண்டொன்றின் விற்பனை பெறுமதியானது 462.79 ரூபாவாகவும், கொள்முதல் பெறுமதியானது 444.98 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

குவைத் தினாரின் பெறுமதியானது 1175.78 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ள அதேவேளை கட்டார் ரியாலொன்றின் பெறுமதியானது 98.64 ரூபாவாக காணப்படுகிறது.