2022 ஆம் ஆண்டில் 43 நீண்ட விடுமுறை நாட்கள்

எதிர்வரும் ஆண்டிற்கான நாட்காட்டியின்படி , 2022ஆம் ஆண்டு நீண்ட விடுமுறை உள்ள ஆண்டாக காணப்படுகின்றது.

அதன்படி, 2022 ஆண்டில் 43 நீண்ட விடுமுறை நாட்கள் காணப்படுகின்றன.இதன்படி, 2022 ஆம் ஆண்டு,ஜனவரி மாதம் – 14, 15, 16 மற்றும் 17 ஆம் திகதிகளும் பெப்ரவரி மாதம் – 04, 05 மற்றும் 06 ஆம் திகதிகள் மார்ச் மாதம் – 17,18,19 மற்றும் 20 ஆம் திகதிகளும் ஏப்ரல் மாதம் – 13, 14, 15, 16, 17 ஆம் திகதிகள் ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் தொடர்ச்சியாக 30, 01, 02 மற்றும் 03, அத்துடன், மே மாதம் 14, 15 மற்றும் 16 ஆம் திகதிகளும் ஜூன் மாதம் – 11, 12, 13 மற்றும் 14 ஆம் திகதிகள்

ஆகஸ்ட் மாதம் – 11, 12, 13 மற்றும் 14 ஆம் திகதிகள் ஒக்டோபர் மாதம் – 08, 09, 10 ஆம் திகதிகளும் 22, 23 மற்றும் 24 ஆம் திகதிகளும்>நவம்பர் மாதம் – 05, 06 மற்றும் 07 ஆம் திகதிகள் டிசம்பர் மாதம் – 24, 25 மற்றும் 26 ஆம் திகதிகளும் 2022 ஆம் ஆண்டில் நீண்ட விடுமுறை நாட்களாகக் காணப்படுகின்றன.