தமது கடும் முயற்சியானாலும் அர்ப்பணிப்பினாலும் யாழ் இந்துக் கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்த்த மாணவர்கள்..!!!

நேற்று வெளியாகிய 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான கல்விப் பொது சாதாரண தரப் பரீட்சையில் யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் 26 மாணவர்கள் 9 ஏ பெற்று பாடசாலைக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார்கள். கடந்த வருடம் நடைபெற்ற கல்விப் பொதுதர சாதாரண தரப் பரீட்சையில் 250 மாணவர்கள் தோற்றியுள்ளார்கள். அதில், 250 பேரும் திறமைச் சித்தி, பெற்று 100 வீதம் சித்தியடைந்துள்ளனர்.
26 மாணவர்கள் 9 ஏ பெற்றுள்ளதுடன் அதில் தமிழ் மொழி மூலம் 12, ஆங்கில மொழி மூலம் 14 மாணவர்களும், 29 மாணவர்கள் 8 ஏ பெற்றுள்ளனர். அதில் தமிழ் மொழி மூலம் 13 மாணவர்களும் ஆங்கில மொழி மூலம் 16 மாணவர்களும், 28 மாணவர்கள் 7 ஏ பெற்றுள்ளனர்.அதில் தமிழ் மொழி மூலம் 13 மாணவர்களும்,ஆங்கில மொழி மூலம் 15 மாணவர்களும்,சித்தியடைந்துள்ளனர். ஏனைய மாணவர்கள்,திறமைச் சித்தியடைந்துள்ளனர்.