அரசாங்க வேலை வாய்ப்பு..உதவி முகாமையாளர் மற்றும் காப்புறுதி அலுவலர் பதவிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்..

உதவி முகாமையாளர் மற்றும் காப்புறுதி அலுவலர் பதவி / தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கை நிதியம் / National Insurance Trust Fund

நாடு முழுவதும்…ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இன்றே விண்ணப்பிக்கவும்