இலங்கை வங்கியில் முகாமைத்துவ பயிலுனர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் கேரப்பட்டுள்ளன

இலங்கை வங்கியில் முகாமைத்துவ பயிலுனர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் கேரப்பட்டுள்ளன

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்