சஜித் பிரேமதாஸாவின் வழி நின்று தலைநகர் கொழும்பு வாழ் தமிழர்களின் மனங்களை வென்று மீண்டும் பாராளுமன்றம் செல்லும் மனோ கணேசன்..!!

2020 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்கான கொழும்பு மாவட்டத்தில் அதிக விருப்பு வாக்குகளை பெற்றவர்களின் விபரங்கள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன.இதன் அடிப்படையில் கொழும்பு மாவட்டத்திற்கான அதிக விருப்பு வாக்குகளை பெற்று நாடாளுமன்றத்திற்கு தெரிவானோர் விபரம் பின்வருமாறு,ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன: சரத் வீரசேகர – 328,092,விமல் வீரவங்ச – 267,084, உதய பிரபாத் கம்மன்பில – 136,331,விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ – 120,626,பந்துல குணவர்தன – 101,644 ,பிரதீப் சமன் குமார – 91,958
தினேஸ் சந்திர ரூபசிங்க குணவர்தன – 85,287, மதுர விதானகெ – 70,205,பிரேமனாத் சீ தொலவத்த – 69,055, காமினி குலவங்ச லொகுகே – 62,543, சுசில் பிரேமஜயந்த – 50,321, ஜகத் குமார – 47,693,ஐக்கிய மக்கள் சக்தி: சஜித் பிரேமதாஸ – 305,744,எஸ்.எம் மரிக்கார் – 96,916,முஜிபுர் ரஹ்மான் – 87,589, ஹர்ஷ த சில்வா – 82,845,பாட்டாலி சம்பிக்க ரணவக்க – 65,574, மனோ கணேஷன் – 62,091