இதோ மற்றுமொரு தேர்தல் முடிவு…காலி மாவட்டம் – பலபிட்டிய தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்…