இலங்கை சுற்றுலா ஊக்குவிப்புப் பணியகத்தில் உள்ள வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்…………..

இலங்கை சுற்றுலா ஊக்குவிப்புப் பணியகத்தில் உள்ள வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்…

இலங்கை சுற்றுலா ஊக்குவிப்புப் பணியகத்தில் முகாமைத்துவ உதவியாளர்  பதவிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Sri Lanka Tourism Promotion Bureau – Management Assistant 

Closing Date : September 26 (2018) 

 

விண்ணப்ப முடிவு திகதி :  செப்டெம்பெர் 26 2018

 

 

 

 

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்