தேசிய படையணியில் ஆணையிடல் அதிகாரி பயிற்சி நெறிக்கு விண்ணப்பம் கோரல்.

தேசிய படையணியில் ஆணையிடல் அதிகாரி பயிற்சி நெறிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

(SLTS, SLPS, SLEAS, SLES)  சேவையில் உள்ளவர்கள் மாத்திரம் விண்ணப்பிக்க முடியும்.

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்