சுகாதாரம் மற்றும் உள்நாட்டு மருத்துவ அமைச்சின் கீழ் அரச வேலை வாய்ப்பு

உள்நாட்டு மருத்துவத்துறையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலையில் பட்டம் பெற்றிருக்கின்றீர்களா?

ஆங்கிலத்தில் புலமை மிக்கவரா நீங்கள்?

கணனித் துறையிலும் தொடர்பாடல் துறையிலும் அனுபவம் மிக்கவரா நீங்கள்?

அரச துறையில் கை நிறையச் சம்பளம் ….

உடனே விண்ணப்பியுங்கள்….

 

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்