சூழலுக்கு அதிக பாதுகாப்பை தரவல்ல புதிய காலணியை தயாரித்து அமெரிக்கா சாதனை

சூழலுக்கு மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தாத காலணியொன்றை அமெரிக்காவின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர்.

குறிப்பிட்டதொரு பாசியைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த காலணி, மக்கள் தொகை நெருக்கம் மிகுந்த இந்தியா, சீனா மற்றும் ஆபிரிக்க நாடுகளை இலக்காகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயன்பாட்டுக்காலம் முடிந்த பிறகு, உரத்துடன் செருப்பை சேர்க்கும் போது, அதில் உள்ள நுண்ணுயிர்கள் சிதைத்து அழிக்கும் தன்மையுடன் செருப்பு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த செருப்பு அதன் பயன்பாட்டுக்காலம் முடிந்த பிறகு, மக்கும் திறன் கொண்டவையாக இருக்கும். இதன்மூலம், மக்காத குப்பையாக சேராமல் குப்பையின் அளவு மற்றும் பாதிப்பு குறையும் எனவும் நம்பப்படுகின்றது.

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்