நாம் தினமும் பயன்படுத்தும் இணையப் பெயர்களுக்கு தூய தமிழ் என்ன தெரியுமா..? அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..!

நாம் தினமும் பேசும் போது பயன்படுத்தும் பல வார்த்தைகளின் தமிழில் அர்த்தம் என்ன என்பது அறிந்து வைத்திருக்கமாட்டோம்.வட்ஸ் அப்பில் ஆரம்பித்து .. நாம் டிவி காணும் போது பயன்படுத்தும் டிஆர்பி வரை இதில் பலவன அடங்கும். எங்கோ, எப்போதோ கேள்விப்பட்டது போல தான் இருக்கும். ஆனால், திடீரென யாராவது அதன் விரிவாக்கம் என்ன என்று கேள்வி எழுப்பினால் திருதிருவென முழிப்போம்.

இனிமேலாவது, யாராவது கேட்டால் தமிழை மறக்காமல் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள்.

 • WhatsApp – புலனம்
 • Facebook – முகநூல்
 • Youtube – வலையொளி
 • Instagram – படவரி
 • WeChat – அளாவி
 • Messanger – பற்றியம்
 • Twitter – கீச்சகம்
 • Telegram – தொலைவரி
 • Skype – காயலை
 • Bluetooth – ஊடலை
 • WiFi – அருகலை
 • Hotspot – பகிரலை
 • Broadband – ஆலலை
 • Online – இயங்கலை
 • Offline – முடக்கலை
 • Thumbdrive – விரலி
 • Hard disk – வன்தட்டு
 • Battery – மின்கலம்
 • GPS – தடங்காட்டி
 • CCTV – மறைகாணி
 • OCR – எழுத்துணரி
 • LED – ஒளிர்விமுனை
 • 3D – முத்திரட்சி
 • 2D – இருதிரட்சி
 • Projector – ஒளிவீச்சி
 • Printer – அச்சுப்பொறி
 • Scanner – வருடி
 • Smartphone – திறன்பேசி
 • Sim Card – செறிவட்டை
 • Charger – மின்னூக்கி
 • Digital – எண்மின்
 • Cyber – மின்வெளி
 • Router – திசைவி
 • Selfie – தம்படம்
 • Thumbnail – சிறுபடம்
 • Meme – போன்மி
 • Print Screen – திரைப்பிடிப்பு
 • Inkjet – மைவீச்சு
 • Laser – சீரொளி

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்