இலங்கை மத்திய வங்கியில் காணப்படும் வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பம் கோரல்..

இலங்கை மத்திய வங்கியில் பதவி வெற்றிடம்

பதவி :- Junior Personal Assistant (English and Sinhala)

(விண்ணப்படிவம் பதிவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 12.09.2019

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்