அரசாங்க வேலை வாய்ப்பு….போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சில் காணப்படும் பதவி வெற்றிடங்கள்…

போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சில் பதவி வெற்றிடம்

பதவி :
01. Office Assistant/Labour
02. Lab Attendant
03. Sanitary Labourer
04. Medical Orderly

 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 06.09.2019

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்