மாநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சில் உள்ள பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்…

மாநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சில் உள்ள பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பதவி :- செயலாளர்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 15.08.2019

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்