க.பொ.த சாதாரண தரத் தகைமையுடன் அரச துறையில் நிரந்த வேலை வாய்ப்பு…!!

க.பொ.த சாதாரண தரத் தகைமையுடன் அரச துறையில் நிரந்த வேலை வாய்ப்பிற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

மிக குறைந்தபட்ச தகைமையுடன் கோரப்பட்டுள்ள அரச துறை வேலைவாய்ப்பு சந்தர்ப்பத்தை தவறவிடாதீர்கள்….

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்