பயிற்சி செயற்திட்ட உதவியாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்

தேசிய கொள்கைகள் , பொருளாதார விவகாரங்கள் மீள்குடியேற்றம் மற்றும் புனர்வாழ்வு, வடமாகாண அபிவிருத்தி மற்றும் இளைஞர் விவகாரங்கள் அமைச்சு

பயிற்சி செயற்றிட்ட உதவியாளர்

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖
க.பொ.த சாதாரண தரத்தில் 6 பாடங்களில் சித்தி மற்றும்

க.பொ.த. உயர் தரத்தில் குறைந்தது ஒரு பாடத்தில் சித்தியடைந்திருக்க வேண்டும்

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖
விண்ணப்ப முடிவு: 10.05.2019

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்