காணாமற்போன அல்லது சேதமடைந்த உங்கள் பரீட்சைப் பெறுபேறுகளை பெற்றுக் கொள்வது எவ்வாறு…?

காணாமற்போன மற்றும் சேதமடைந்த பரீட்சை பெறுபேறுகளை (O/L) (A/L) பெற்றுக் கொள்வது எவ்வாறு ?

கொழும்பு , பத்தரமுள்ள உள்ள இலங்கை பரீட்சைகள் திணைக்களத்தில் இதற்காக தனியான பிரிவு உள்ளது. அங்கு சென்று பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

இதற்கான கருமபீடம் வேலை நாட்களில் மு.ப. 9.00 – பி.ப. 3.00 மணி வரை திறந்திருக்கும். ஒரே நாள் சேவை மற்றும் சாதாரண சேவை என இரு விதமாக சேவைகள் வழங்கப்படுகின்றன.

ஒரே நாள் சேவை:
கட்டணம் ரூ. 600.00 மேலதிக பிரதி ஒவ்வொன்றுக்கும் ரூ. 300.00 சாதாரண சேவை கட்டணம் ரூ. 350.00 மேலதிக பிரதி ஒவ்வொன்றுக்கும் ரூ. 200.00

கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஆவனங்கள்:

1. பாடசாலை பரீட்சாத்தி பாடசாலை அதிபரின் உறுதிப்படுத்திய கடிதம் ( தோற்றிய வருடம், சுட்டெண், அடையாள அட்டை உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்)

2. தனிப்பட்ட பரீட்சாத்தியாக பரீட்சைக்கு தோற்றி இருப்பின் பரீட்சை சுட்டெண், அடையாள அட்டை , கிராம அலுவலரின் உறுதிப்படுத்திய கடிதம்.

3. தனிப்பட்ட பரீட்சாத்திகள் சுட்டெண் மறந்தால் பிரச்சனை இல்லை… அடையாள அட்டை பரீட்சைக்கு தோற்றிய ஆண்டு குறிப்பிட்டால் போதுமானது.

இது குறித்து பலரும் தெரியாத நிலை காணப்படுவதனால், இந்த தகவலை பிறரும் அறிய உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்…!

 

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்