அரசாங்க வேலை வாய்ப்பு…. இலங்கை வங்கியில் பதவி வெற்றிடங்கள்…

இலங்கை வங்கியில் பதவி வெற்றிடம் பதவி :- Deputy Maintenance Manager

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 07.01.2020

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்