தகவல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்

நகரத் திட்டமிடல் நீர் வழங்கல் மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சில் வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடத்திற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்