தொடர்பு

செய்திகள் , முறைப்பாடுகள் மற்றும் விளம்பரம் தொடர்பாக எம்மை தொடர்பு கொள்ள :nlankanews@gmail.com 

என்ற மின்னஞ்சல் ஊடாகவும்

:www.facebook.com/newlankan/  

Facebook பக்கத்தின்  ஊடாகவும் அனுப்ப முடியும் !