அரச துறையில் பதவி வெற்றிடங்கள் … நீங்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்

 

பதவி வெற்றிடங்கள் – பதவி வெற்றிடங்கள் – Ministry of Law & Order and Southern Development..!

நீதி மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சின் பின்வரும் வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

 

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்